Click HERE to take the survey

Your answers are very important, and your input will help the community to write a Community Action Plan for Lochalsh and for each community council area. Please answer as many questions as you can.
We hope this survey and Community Action Plan will be the start to improving life in Lochalsh.
This questionnaire is completely anonymous and great care will be taken so that no one can be identified when we publish the results, so please be as honest as possible. All information collected will be held securely and anonymously by Kyle & Lochalsh Community Trust (KLCT), which is leading this project.
KLCT is working with the Lochalsh Collaboration which is made up of representatives from community councils, and from other community trusts and organisations.
Take part in our prize draw by completing the paper or online survey
When you complete a paper or online survey, you can take part in the prize draw to win one of six £50 vouchers from one of a range of local businesses. The draw will take place after the deadline

Please complete this survey by 21st March, 2021

Clig SEO aison a cheisteachean

Tha na freagairtean agaibh air leth cudromach, agus bidh ur beachdan a’ cuideachadh le Plana Gnìomh Coimhearsnachd Loch Aillse agus airson gach sgìre comhairle. Feuch gum freagair thu nas urrainn dhut de na ceistean.
Tha sinn an dòchas gun toir an ceisteachan agus am Plana Gnìomh seo cothrom dhuinn beatha dhaoine a leasachadh ann an sgìre Loch Aillse.
Bidh na freagairtean seo gun urra agus nì sinn gach oidhirp dearbhadh nach tèid duine aithneachadh nuair a dh’fhoillsicheas sinn na toraidhean, mar sin nach gabh thu an cothrom a bhith cho onarach ’s a ghabhas. Thèid am fiosrachadh slàn a ghlèidheadh ann an dòigh thèarainte, le KLCT (Urras Coimhearsnachd a’ Chaoil is Loch Aillse), a tha a’ stiùireadh a’ phròiseict seo. Tha KLCT ag obair cuide ri Lochalsh Collaboration, anns a bheil riochdairean bho chomhairlean coimhearsnachd, urrasan agus buidhnean coimhearsnachd eile. 

Nuair a chuireas tu crìoch air a’ cheisteachan, faodaidh tu pàirt a ghabhail sa CHRANNCHUR, airson aon de shia eàrlasan £50 bho dhiofar ghnìomhachasan sa choimhearsnachd a bhuannachadh.Thèid an crannchur a tharraing às dèidh ceann-là a’ cheisteachain. Moran taing gu SCDC (Scottish Community Development Centre) airson taic airgead don Chrannchur.
 

Cuir an ceisteachan air ais thugainn ro 21 Màrt 2021

Window Wanderland Festival

To celebrate the launch of the Lochalsh Collaborates Community Survey, a Window Wanderland Festival will take place on 26 27 28 February from 5pm to 10pm. Households, schools and businesses in Lochalsh are being invited to make a window display on any theme from the community survey.  Their displays, made using tissue paper and black card stuck to the windowpane, will be backlit by the room light behind.  The windows will then create a magical outdoor gallery display which anyone can wander out and enjoy during the hours of the festival.

Click HERE for more information